Phần thứ nhất

HỆ THỐNG VĂN BẢN THỰC HIỆN

CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 

A.  HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA TRUNG ƯƠNG

I. VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHUNG

       Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 

II. VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN

      Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 

III. VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

      Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 

IV. VĂN BẢN QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

      Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 

B. HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA TỈNH

I. VĂN BẢN QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CHUNG

      Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 

II. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

      Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 

III. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

      Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 

IV. VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN

      Văn bản quy phạm pháp luật

      Văn bản thông thường (quy định, hướng dẫn) 


Phần thứ hai

VĂN BẢN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, NỘI DUNG

 THÀNH PHẦN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

 

I. VĂN BẢN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN, NỘI DUNG THÀNH PHẦN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MN

II. VĂN BẢN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, TIỂU DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

III. VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

     1. Danh mục văn bản hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

     2. Danh mục văn bản hướng dẫn 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

     3. Danh mục văn bản hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025

     4. Danh mục văn bản hướng dẫn 09 tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

     5. Danh mục văn bản hướng dẫn 09 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025


Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 186
  • Trong tuần: 12,042
  • Tất cả: 1,646,638