Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2021

Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương trong việc tổ chức và thực hiện việc kê khai, công khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đúng nội dung, thời gian quy định; nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm, trung thực của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập để minh bạch tài sản, thu nhập của mình. Ngày 23/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kê khia tài sản, thu nhập năm 2021.

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập là cán bộ, công chức, người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 Phương thức kê khai gồm (1) kê khai bổ sung đối với trường hợp: Kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên, trừ trường hợp đã kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật PCTN năm 2018 (thuộc đối tượng kê khai hằng năm) và (2) Kê khai hằng năm đối với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên, người có nghĩa vụ kê khai được quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP; việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021

Riêng đối với việc kê khai của người được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 34 của Luật Phòng chống tham nhũngvà kê khai phục vụ công tác cán bộ quy định tại Khoản 4 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng thực hiện tại thời điểm phát sinh vụ việc.

Việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập phải đảm bảo đúng nhiệm vụ, đối tượng, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP phải hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả; chỉ đạo tổ chức việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập; thực hiện chế độ báo cáo, bàn giao danh sách, bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai cho Thanh tra tỉnh.

          Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo quy định; thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định

Phòng Nội chính - Nguồn Kế hoạch số 86/KH-UBND

Tin khác
1 2 3 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 243
  • Trong tuần: 3,619
  • Tất cả: 441,365