Lượt xem: 694

Tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022

Nhằm mục đích tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo cơ sở cho việc bố trí đúng người, đúng vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc; tiết kiệm, giảm chi thường xuyên, cải cách chính sách tiền lương; góp phần đạt được tỷ lệ giảm biên chế theo quy định của Trung ương. Ngày 23/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2022.

Theo đó, việc thực hiện tinh giản biên chế phải đảm bảo các yêu cầu như: Phải được thực hiện công khai, dân chủ, không làm ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định; đảm bảo tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo cơ quan, đơn vị đảm bảo các nhiệm vụ, giải pháp sau: Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế công chức, viên chức, bảo đảm tỷ lệ tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương và của tỉnh; từng cơ quan, đơn vị xây dựng và ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế; các cơ quan, đơn vị chỉ tuyển dụng để thay thế 50% biên chế đã thực hiện tinh giản trong năm; rà soát, bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không đạt trình độ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định và những người dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; số lượng dự kiến thực hiện tinh giản biên chế năm 2022…

Dự kiến năm 2022, Trà Vinh thực hiện tinh giản biên chế là 289 công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện và 09 cán bộ, công chức cấp xã.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị, trong đó, cụ thể số lượng, đối tượng và triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo trình tự quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; lập hồ sơ, danh sách và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế; thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng theo quy định

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch này; kết quả thực hiện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh quy định./.

Kim Luyến

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 98
  • Trong tuần: 14,242
  • Tất cả: 1,434,989