Trà Vinh tăng cường năng lực công tác, thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Nhằm tăng cường các hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; từng bước hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu còn hạn chế trong năm 2021, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022.

Ảnh: Công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, TKQ

 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh TV

 

Theo đó ngày 24 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Công văn số 321/UBND-THNV chỉ đạo các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức đảm bảo theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Sắp xếp, bố trí nhân sự để thực hiện tinh giản biên chế công chức đảm bảo theo quy định.

Thực hiện nghiêm Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2021 về việc tăng cường tổ chức sử dụng đồng bộ các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Tỷ lệ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 20% trở lên.

Đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện tại Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Đối với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đưa 80% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện (huyện Cầu Ngang, TP Trà Vinh) và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đưa 80% số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết vào thực hiện tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Hỗ trợ, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống VNPT iOffice về công tác văn thư (soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan,…) theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức có liên quan tham gia giải quyết công việc phải thực hiện trên VNPT iOffice, đồng bộ sử dụng hệ thống VNPT iGate hoặc Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

                                                      Cẩm Tú (Nguồn: Công văn 321/UBND-THNV ngày 24/01/2022)

Tin khác
1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 12,656
  • Tất cả: 794,753