Trà Vinh triển khai thực hiện: "Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam"

Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND).

Ảnh: Minh họa (nguồn internet)

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch là đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

 Về mục tiêu cụ thể là: tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, pháp luật trong phát triển kinh tế tư nhân; khuyến khích, mở rộng sự tham gia của kinh tế tư nhân trong cung ứng dịch vụ công, xây dựng kết cấu hạ tầng; đảm bảo tính công khai, minh bạch và bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tổ chức không phân biệt thành phần kinh tế; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý thị trường theo hướng áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro và ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả công tác hậu kiểm; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Kế hoạch đề ra một số nhóm giải pháp như:đổi mới quản lý nhà nước trong vai trò định hướng, quy hoạch và điều tiết phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới quản lý nhà nước trong vai trò tạo lập khung khổ pháp luật, phát triển khoa học - công nghệ và năng lực đổi mới sáng tạo của kinh tế tư nhân; đổi mới quản lý nhà nước trong vai trò can thiệp gián tiếp vào đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp và phân bổ nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới quản lý nhà nước trong vai trò quản lý thị trường, thanh kiểm tra và giám sát hiệu quả thực hiện chính sách phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, lồng ghép các quan điểm, nội dung và giải pháp của Đề án vào trong quá trình xây dựng Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Ngọc Phướng- Nguồn Quyết định số 1129/QĐ-UBND

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1432
  • Trong tuần: 10,136
  • Tất cả: 324,906