Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiệt hại về người và tài sản, xây dựng địa phương có khả năng quản lý rủi ro thiên tai, xã hội an toàn trước thiên tai, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 12/8/2021)  

Theo đó, đến năm 2030, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, tập trung đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, giảm 50% thiệt hại về người so với giai đoạn 2011 - 2020, thiệt hại về kinh tế thấp hơn giai đoạn 2011 - 2020, không vượt quá 1,2% GRDP; triển khai, ban hành kịp thời các văn bản, các quy định về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm 4 tại chỗ (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); 100% tàu cá đánh bắt vùng khơi và vùng lộng được lắp đặt hệ thống giám sát, bảo đảm thông tin liên lạc.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, chủ động “sống chung với hạn hán, xâm nhập mặn”, khai thác lợi thế để phát triển bền vững; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao khả năng chống chịu, thích ứng với thiên tai, tăng cường công tác quản lý đê điều, xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống đê biển, đê bao, bờ bao, công trình kiểm soát lũ, ngăn mặn, hệ thống thủy lợi nội đồng, quản lý chặt việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên nguyên tắc tuân thủ theo quy hoạch và chủ động ứng phó với thiên tai theo phân vùng rủi ro thiên tai; ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống thiên tai của các cấp, các ngành, nhất là công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là công tác ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn và các hình thái thời tiết cực đoan khác, tranh thủ hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Các ngành, các cấp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai./.

                 Phòng NN, TN&MT - Nguồn Quyết định số 1630/QĐ-UBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 564
  • Trong tuần: 5,387
  • Tất cả: 420,463