Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong Doanh nghiệp Nhà nước

Nhằm góp phần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 10/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra các Doanh nghiệp Nhà nước có trách nhiệm thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định từ hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra và tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.

* Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch bao gồm: (1) Về thể chế, chính sách, pháp luật; (2) tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Doanh nghiệp Nhà nước; (3) Kiện toàn tổ chức; nâng cao đạo đức công vụ, năng lực chuyên môn và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Doanh nghiệp Nhà nước; (4) Thực hiện minh bạch, trách nhiệm giải trình và ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với Doanh nghiệp Nhà nước; (5) Phát huy vai trò của xã hội trong hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra Doanh nghiệp Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép thực hiện Đề án với Kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành; phối hợp có hiệu quả giữa hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra các Doanh nghiệp Nhà nước từ bên ngoài với hoạt động kiểm soát nội bộ Doanh nghiệp Nhà nước nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong Doanh nghiệp Nhà nước.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chủ trì, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; định kỳ hàng năm tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

                                     T.K. Luyến (NC) Nguồn Kế hoạch số 70/KH-UBND


Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 477
  • Trong tuần: 5,300
  • Tất cả: 420,376