Trà Vinh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với mục đích yêu cầu quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Kế hoạch hành động của UBND tỉnh là căn cứ để các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phải được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, nổ lực phấn đấu cao nhất để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đặt ra.

Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành tỉnh, địa phương phải nghiêm túc quán triệt các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và quan điểm chỉ đạo theo Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình hành động của Chính phủ và Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, nội dung kế hoạch đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh.

Về một số nhiệm vụ giải pháp: Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; Phấn đấu đưa Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng điểm phát triển kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Về tổ chức thực hiện: Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trên, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tổ chức thực hiện:

Cụ thể hóa nhiệm vụ của từng ngành, địa phương thành kế hoạch chi tiết từng năm để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cả giai đoạn.

Tăng cường sự phối hợp thực hiện giữa các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình, kết quả thực hiện của kế hoạch hàng năm; báo cáo giữa kỳ, tổng kết nhiệm kỳ 2021 – 2025 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh đến các ngành, các cấp, địa phương; tăng cường thông tin, tuyên truyền, quán triệt vận động cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện./.

            Cẩm Tú (Nguồn: Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 26/8/2021)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 542
  • Trong tuần: 5,365
  • Tất cả: 420,441