Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025

Ảnh minh họa

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, chú trọng thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM từ tỉnh đến cơ sở được đồng bộ, gắn với thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Ngày 28/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1416/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể phấn đấu trước năm 2025 tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 100% huyện đạt chuẩn NTM, chương trình thực hiện với 11 nội dung gồm: (1)Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá; (2)Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; (3)Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững; (4)Giảm nghèo bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo; (5)Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn; (6)Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn; (7)Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; (8)Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; (9)Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; (10)Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn; (11)Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng NTM.

Việc thực hiện chương trình dự kiến tổng nhu cầu vốn xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 khoảng: 32.313.807 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách trực tiếp xây dựng Chương trình: 995.480 triệu đồng (Ngân sách Trung ương: 398.192 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 597.288 triệu đồng); Vốn lồng ghép: 4.663.117 triệu đồng; Vốn tín dụng: 23.443.740 triệu đồng; Vốn doanh nghiệp: 1.380.932 triệu đồng; Vốn huy động đóng góp tự nguyện của người dân và cộng đồng: 1.830.538 triệu đồng.

Kế hoạch cũng đề ra các cơ chế, giải pháp để thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương có liên quan trong tổ chức thực hiện, trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  là cơ quan chủ trì Chương trình có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kết quả thực hiện xây dựng NTM của các địa phương trên địa bàn tỉnh./.

HT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 1797
  • Trong tuần: 20,990
  • Tất cả: 684,832