Lượt xem: 529

Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 26/7/2022, Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 ký ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). Quy chế áp dụng cho Ban Chỉ đạo tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các đơn vị giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh.

Về nguyên tắc làm việc: Ban Chỉ đạo tỉnh chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025; Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân ch, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận và chỉ đạo thực hiện; Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tham gia, thực hiện đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và kịp thời báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quy chế này.

Về nhiệm vụ, quyền hạn: Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, Quy chế cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, thành viên và cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Về chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác: Ban Chỉ đạo tỉnh làm việc thông qua các phiên họp Ban Chỉ đạo tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm, đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh hoặc thông qua lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện chế độ báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo quy định gửi các cơ quan quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Về trách nhiệm trong tổ chức thực hiện Quy chế: Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, tạo điều kiện để Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, đánh giá và triển khai các hoạt động có liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025; Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này; trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Quy chế, trên cơ sở đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh xem xét, quyết định./.

HT

 

 

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1080
  • Trong tuần: 11,775
  • Tất cả: 1,256,679