Trà Vinh: Phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2022

Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1545/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022

Mô hình trồng rau an toàn

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng, giá trị, thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh trên thị trường và phát triển bền vững; góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Với kết quả và chỉ số cần đạt là 100% văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách pháp luật về chất lượng, ATTP, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản được thẩm định đánh giá định kỳ về điều kiện ATTP và không có cơ sở xếp loại C; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (đối với các xã nông thôn mới); tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm qui định về ô nhiễm sinh học, tạp chất, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh giảm 10% so với năm 2021.

Đồng thời, các nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra của Kế hoạch là tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Trung ương và địa phương nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản; thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh; gắn kết chặt chẽ công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản với các nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Hỗ trợ, xây dựng vùng sản xuất tập trung các sản phẩm chủ lực của địa phương theo chuỗi giá trị, đạt tiêu chuẩn (như: VietGap, hữu cơ,…) đảm bảo chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc. Tham gia các hội nghị, hội chợ nhằm quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thực phẩm an toàn; triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; duy trì triển khai các chương trình giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt; định kỳ hàng tháng (trước ngày 20), 6 tháng (trước ngày 15/6) và cả năm (trước ngày 15/12), báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

                  Tin, ảnh. NN (NN) - Nguồn Quyết định số 1545/QD-UBND

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 192
  • Trong tuần: 12,725
  • Tất cả: 794,822