Lượt xem: 3643

Kế hoạch thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu, dưới tích cực làm theo” của Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh

Ngày 19/5/2022, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu, dưới tích cực làm theo”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; góp phần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; nhất là người đứng đàu thật sự gương mẫu trong việc nói đi đôi với làm về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết long, hết sức phụng sự Tổ quóc, phục vụ Nhân dân, gắn với thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo đó, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động theo chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác, tập trung thực hiện thật tốt, thật hiệu quả cách làm - mô hình cá nhân theo khung tiêu chí chung với tinh thần gương mẫu, tiên phong, đoàn kết, tâm trong, trí sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đổi mới sang tạo, dám đương đầu khó khăn thửu thách. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Kế hoạch đưa ra giải pháp thực hiện: Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, tự giác, nghiêm túc nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giữ vững lập trường tư tưởng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, hết lòng vì dân, vì nước, vì sự nghiệp chung; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch, chính xác, chống bè phái, cục bộ địa phương trong công tác cán bộ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bản thân, gia đình gương mẫu chấp hành tốt các quy định và tích cực tham gia các phong trào của địa phương; không để người thân lợi dụng chức vụ quyền hạn để cản trở công vụ, sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tâm huyết, tận tụy với công việc. Xây dựng, rèn luyện, thực hiện phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Làm việc có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ, kịp thời. Quyết liệt chỉ đạo, tham gia giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn; củng cố, xây dựng, nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân… Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chỉ đạo tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là nội dung về “ý chí”, “khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “khát vọng phát triển đất nước”, “trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” cho công chức, viên chức, người lao động. Chỉ đạo rà soát. Bổ sung, điều chỉnh chuẩn mực đạo đức của đơn vị tạo quyết tâm chính trị của tập thể, công chức, viên chức, người lao động.

Chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao hàng năm. Lãnh đạo công chức, viên chức và người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo UBND tỉnh; không ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo UBND tỉnh giao.

Qua đó, công chức, viên chức và người lao động tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; tập trung nghiên cứu chuyên sâu các văn bản liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn, nhất là các văn bản mới, quyết tâm không để xảy ra sai sót trong nghiệp vụ, trong tham mưu cấp trên do không nắm vững các quy định hiện hành hoặc lợi dụng các khe hở của quy định để trục lợi cá nhân. Chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, sự phân công của tổ chức, không đi trễ về sớm, làm hết việc chức không hết giờ, không làm riêng trong giờ hành chính; làm việc có năng suất, chất lượng đạt hiệu quả cao; thực hiện tốt việc thỉnh thị, đi báo việc, về báo công. Bản thân, gia đình gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định và tích cực tham gia các phong trào của địa phương. Chủ động, tích cực phát triển kinh tế gia đình; tham gia lập thân, lập nghiệp theo điều kiện cụ thể, phù hợp; làm giàu chính đáng từ sức lao động của bản thân; xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc./.

BC - Nguồn Kế hoạch số 43/KH-VP

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1092
  • Trong tuần: 11,787
  • Tất cả: 1,256,691