Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổng hợp - Ngoại vụ

Lĩnh vực Tng hợp:

-    Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình công tác; Quy chế làm việc của UBND tỉnh; các phiên họp thường kỳ, đột xuất của UBND tnh; họp giao ban tuần của lãnh đạo UBND tỉnh; biên tập các báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh.

-    Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, xử lý hồ sơ, đề xuất trong các lĩnh vực: thng kê, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phối hợp, liên kết vùng, tiểu vùng; liên kết với các tỉnh, thành phố bạn.

-    Nghiên cứu đề xuất, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy.

-    Theo dõi việc tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

-    Xây dựng lịch công tác tun của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

-    Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; đề xuất việc điều chnh khi cn thiết; chuẩn bị nội dung các cuộc họp sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của nh đạo UBND tỉnh.

-    Tổng hợp các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự thảo báo cáo tuần phục vụ họp báo hàng tuần giữa Thường trực Tỉnh y, HĐND, UBMTTQ và UBND tỉnh; dự thảo báo cáo đột xuất về hoạt động chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của lãnh đạo UBND tỉnh. Tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phi hp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm.

-    Phối hợp với các phòng chuyên môn khác chuẩn bị báo cáo cho UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

-    Theo dõi, xử lý và đ xut công tác thi đua - khen thưởng của tỉnh.

-    Theo dõi, đề xuất và tổng hợp ý kiến, kiến nghị và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các nội dung chuẩn bị để UBND tỉnh trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

-    Phối hợp với các phòng chuyên môn khác theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh (do UBND tỉnh trình) và UBND tỉnh.

-    Chuẩn bị nội dung, chương trình các phiên họp của UBND tỉnh, họp giao ban tuần của lãnh đạo UBND tỉnh; ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp, phiên họp (trừ các kết luận xử lý chuyên môn thuộc lĩnh vực của phòng nào thì do phòng đó dự thảo thông báo kết luận).

-    Chuẩn bị nội dung các cuộc họp báo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với cơ quan báo, đài. Dự thảo các nội dung trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh có nội dung liên quan đến quản lý, điu hành phát trin kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

-    Theo dõi việc thực hiện Quy chế phối hợp của UBND tỉnh với y ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh.

Lĩnh vực Ngoại vụ:

-    Thực hiện chức năng tham mưu giúp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đối ngoại, quản lý các dự án viện trợ phi chính phủ, quản lý các t chức hữu nghị và lập thủ tục đoàn vào, đoàn ra. Cụ thể như sau:

-    Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện công tác đối ngoại ở địa phương.

-   Theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đối ngoại; thông tin tuyên truyn, ph biến, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh đúng pháp luật của Nhà nước.

-    Giúp UBND tỉnh quản lý thống nhất các đoàn ra, đoàn vào và theo dõi, quản lý các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh.

-    Phối hợp với các sở ngành tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo UBND tỉnh.

-    Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh về phương hướng quan hệ đối ngoại theo đúng đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng các đề án, chương trình của tỉnh về hội nhập quốc tế.

-    Thẩm định và đề xuất về công tác tiếp nhận và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO).

-    Theo dõi công tác thông tin đi ngoại; công tác tuyên truyn bin, đảo.

-    Chủ trì, phối hp về công tác đối ngoại và nghiệp vụ đối ngoại với các cơ quan đối ngoại của Đảng và các cơ quan, đơn vị trong hệ thng chính trị của tỉnh.

-    Phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý các vấn đề lãnh sự có liên quan đến yếu t nước ngoài như thân nhân, tài sản, đi lại, lưu trú, các vấn đề liên quan đến biên giới, lãnh thổ, vi phạm của người nước ngoài ở địa phương.

-    Phối hp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác Việt kiều.

-    Tổ chức phục vụ Lãnh đạo UBND và Lãnh đạo Văn phòng UBND tiếp khách quc tế, trong nước theo sự phân công của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

-    Đ xut xử lý các vn đề liên quan đến Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị.

Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 34
  • Hôm nay: 128
  • Trong tuần: 12,661
  • Tất cả: 794,758