Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Trà Vinh

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

 

Đơn vị: đồng

 

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)
A

B

1

2

3=2/1


A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (I+II+III+….+VIII)

9.166.448.000.000

14.863.593.810.490

162,15


I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.456.722.000.000

4.432.066.048.511

128,22


-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.420.422.000.000

1.845.333.385.374

129,91


-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.036.300.000.000

2.586.732.663.137

127,03


II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.555.726.000.000

5.776.579.565.102

103,98


1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.808.100.000.000

3.808.100.000.000

100,00


2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.747.626.000.000

1.968.479.565.102

112,64


III

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

 

97.107.545.271

 


IV

Thu huy động đóng góp

 

18.054.179.000

 


V

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

 

 


VI

Thu kết dư ngân sách năm trước

154.000.000.000

1.517.245.931.639

 


VII

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

3.021.212.458.967

 


VII

Thu viện trợ

 

1.328.082.000

 


VIII

Vay của ngân sách địa phương

 

 

 


B

TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+IV+V)

9.111.948.000.000

12.727.591.406.160

139,68


I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.210.322.000.000

8.786.734.367.168

121,86


1

Chi đầu tư phát triển

1.713.785.000.000

2.869.776.807.423

167,45


2

Chi thường xuyên

5.350.237.000.000

5.915.957.559.745

110,57


3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

 

 

 


4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000.000.000

1.000.000.000

100,00