image banner
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1583

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Dùng cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương)

 

Đơn vị: đồng

 

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)
A

B

1

2

3=2/1


A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (I+II+III+….+VIII)

9.166.448.000.000

14.863.593.810.490

162,15


I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.456.722.000.000

4.432.066.048.511

128,22


-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.420.422.000.000

1.845.333.385.374

129,91


-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

2.036.300.000.000

2.586.732.663.137

127,03


II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.555.726.000.000

5.776.579.565.102

103,98


1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.808.100.000.000

3.808.100.000.000

100,00


2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.747.626.000.000

1.968.479.565.102

112,64


III

Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

 

97.107.545.271

 


IV

Thu huy động đóng góp

 

18.054.179.000

 


V

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

 

 

 


VI

Thu kết dư ngân sách năm trước

154.000.000.000

1.517.245.931.639

 


VII

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

 

3.021.212.458.967

 


VII

Thu viện trợ

 

1.328.082.000

 


VIII

Vay của ngân sách địa phương

 

 

 


B

TỔNG CHI NSĐP (I+II+III+IV+V)

9.111.948.000.000

12.727.591.406.160

139,68


I

Tổng chi cân đối NSĐP

7.210.322.000.000

8.786.734.367.168

121,86


1

Chi đầu tư phát triển

1.713.785.000.000

2.869.776.807.423

167,45


2

Chi thường xuyên

5.350.237.000.000

5.915.957.559.745

110,57


3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

 

 

 


4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000.000.000

1.000.000.000

100,00


5

Dự phòng ngân sách

145.300.000.000

 

 


6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 

 

 


II

Chi các chương trình mục tiêu

1.747.626.000.000

 

 


1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

322.200.000.000

 

 


 

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.425.426.000.000

 

 


III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

 

3.725.125.135.767

 


IV

Chi từ nguồn kết dư

154.000.000.000

 

 


V

Chi nộp ngân sách cấp trên

 

160.131.903.225

 


 

 

 

 

 


C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

54.500.000.000

2.136.002.404.330

 


D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

55.600.000.000

55.600.000.000

 


I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

 

 

 


II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

55.600.000.000

55.600.000.000

 


 

- Từ nguồn bội thu dự toán giao đầu năm (NQ59)

54.500.000.000

55.600.000.000

 


 

- Từ nguồn giảm dự toán chi ĐTXDCB theo Nghị quyết 70/NQ-HĐND sửa dổi NQ59

1.100.000.000

 

 


E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

 

 

 


I

Vay để bù đắp bội chi

 

 

 


II

Vay để trả nợ gốc

 

 

 


III

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

 

 

 


G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

171.824.000.000

55.600.000.000

 


 

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

33.224.000.000

 

 


 

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật (vay NH Phát triển Việt Nam)

138.600.000.000

55.600.000.000

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 596
  • Tất cả: 1882819