Hội nghị đảng viên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương tình công tác 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 07/7/2022, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đảng viên đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương tình công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp; các đồng chí trong BCH Đảng bộ và toàn thể đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyển, Bí thư Đảng ủy

Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh hiện có 6 chi bộ trực thuộc với 105 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm có những thuận lợi cơ bản như Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng; Ban thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh  lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương cơ bản đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Kịp thời ban hành các văn bản nghiệp vụ hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác quan hệ đối ngoại và tiếp công dân; công tác tiếp nhận, xử lý trình UBND tỉnh giải quyết các văn bản, hồ sơ cho tổ chức; nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường, nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác soạn thảo văn bản thực hiện đúng quy định. Phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh trong công tác tổng hợp lĩnh vực ngành, địa phương; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện tốt trong công tác thông tin, báo cáo. Công tác văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đảm bảo các điều kiện vật chất, công tác hậu cần; tổ chức phục vụ khách theo yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chỉ đạo thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh: kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đảng, thực hiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 02 chi bộ trực thuộc, 02 cấp ủy viên cùng cấp, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thành lập 02 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 01 chi bộ và 01 đảng viên; kết quả đảng viên Đảng bộ chấp hành tốt tổ chức kỷ luật Đảng, không phát hiện đảng viên vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng còn có mặt hạn chế: việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt định kỳ chi bộ, sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú, chưa thu hút đảng viên tích cực tham gia; công tác biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa kịp thời; công tác tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành đôi lúc còn chậm.

Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, tiếp tục triển khai thực hiện và quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên; các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị, phòng, ban; lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; kế hoạch cải cách hành chính; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, kiểm tra, giám sát thường xuyên về việc đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò gương mẫu của từng đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…, có biện pháp xử lý hoặc đề nghị xử lý kịp thời theo quy định đối với những đảng viên vi phạm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quyển, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các chi bộ trực thuộc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022: (1) 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (2) phấn đấu trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (3) 100% tổ chức đoàn thể trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; (4) Văn phòng UBND tỉnh hoàn thanh tốt nhiệm vụ chính trị được giao và giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa; (5) thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh./.

B.C

Tin khác
1 2 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 317
  • Trong tuần: 12,850
  • Tất cả: 794,947