• Ngày 28/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.
 • Ngày 09/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công nhận  kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về “Phục tráng và bảo tồn giống đậu phộng Vồ (Arachis hypogaea) có năng suất cao tại tỉnh Trà Vinh”
 • Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 
 • Ngày 09/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1345/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 - 2030 
 • Thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; ngày 28/6/2021, UBND tỉnh Trà Vinh ký Quyết định số 1227/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, tích cực góp phần xóa bỏ các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu trong giải quyết các công việc của người dân; đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong việc đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, gắn với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động.Ngoài ra, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn, cụ thể: Năm 2021: Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký doanh nghiệp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh phục vụ xác thực, định danh và cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp;  Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đạt tối thiểu tương ứng 30%, 20%, 15%đối với kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các Sở: Tài chính, Nội vụ, Thanh tra.
 • Trước tình hình biễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 2573/UBND-KGVX ngày 05/7/2021 yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, nghiêm túc triển khai ngay các biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ người từ các tỉnh, thành phố có dịch về tỉnh Trà Vinh. Theo đó, kể từ 00 giờ ngày 06/7/2021 tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng về tỉnh Trà Vinh phải được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time - PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 05 ngày trước khi đến Trà Vinh, xét nghiệm phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính như nêu trên thì phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng test nhanh, có trả phí. Sau khi vào địa bàn tỉnh Trà Vinh,tất cả người dân từ các tỉnh, thành phố có dịch phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định tại Khoản 2 Công văn số 2553/UBND-KGVX ngày 02/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 • Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; để chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, tiếp theo Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 02/7/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Công văn số 2553/UBND-KGVX về việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh yêu cầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụkhẩn trương triển khai thực hiện nghiêm các nội dung sau: Thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với những người từ ngoài tỉnh về để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp. Đối với các trường hợp người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng về tỉnh Trà Vinh, ngoài các biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại cơ sở điều trị theo quy định, các trường hợp còn lại đều thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày và lấy mẫu test nhanh kháng nguyên tối thiểu 2 lần trong thời gian cách ly (ngoại trừ những người về tỉnh vì mục đích ngoại giao, công vụ).
 • Để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Nghị quyếtsố 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ, Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2021 và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Ngày 11/6/2021, UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-UBND).
 • Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025          
Tin nổi bật
Thống kê truy cập
 • Đang online: 71
 • Hôm nay: 1167
 • Trong tuần: 9,871
 • Tất cả: 324,641
Đăng nhập