Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng năm 2020, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tổ chức 27 cuộc tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện đăng ký nuôi các đối tượng thủy sản chủ lực và giải pháp ứng phó với hạn mặn trong nuôi trồng thủy sản; hướng dẫn các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Lắp đặt mới và sửa chữa 20 pano tuyên truyền về ATTP nông lâm thủy sản. Thông tin định kỳ kết quả giám sát về ATTP nông lâm thủy sản trên Đài Truyền hình 04 cuộc. Thực hiện 10 bài viết thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý ATTP đăng trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT và tờ tin Nông nghiệp Nông thôn Trà Vinh.   

Ảnh. Hoạt động sơ chế, kinh doanh rau an toàn tại thị trấn Trà Cú

Giám sát chất lượng VTNN, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản: Đối với ATTP, lấy 89 mẫu thực phẩm để giám sát chỉ tiêu chất lượng và ATTP. Qua kết quả kiểm nghiệm 89 mẫu đều đạt. Kết quả cho thấy số mẫu không đạt giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng lấy mẫu giám sát chất độc hại trong thủy sản nuôi lấy 65 mẫu, qua kết quả kiểm nghiệm phát hiện 01 mẫu không đạt (chiếm 1,5%, số mẫu không đạt giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2019). Đối với VTNN, lấy 111 mẫu để kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng (trong đó có 49 mẫu chưa có kết quả). Kết quả kiểm nghiệm, phát hiện 17/62 mẫu không đạt (chiếm 27,0%). Qua kết quả cho thấy các mẫu VTNN vi phạm về chỉ tiêu chất lượng còn tương đối cao.

Đồng thời, thực hiện 14 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 152 cơ sở. Kết quả, phát hiện  07/152 cơ sở vi phạm (chiếm 4,6%), nội dung vi phạm chủ yếu về thủ tục hành chính nên đã nhắc nhở, khắc phục trong 30 ngày; triển khai thanh tra tại 217 lượt cơ sở SXKD VTNN (gồm cơ sở SXKD thức ăn, thuốc thú y dùng trong nuôi trồng thủy sản; cơ sở SXKD thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và cơ sở SXKD phân bón, thuốc BVTV). Kết quả, phát hiện 30/217 cơ sở vi phạm (chiếm 13,8%). Phạt tiền 214.380.000 đồng.

Nhìn chung, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn được ban hành, cơ bản đầy đủ hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý; nhận thức người sản xuất, kinh doanh, người sử dụng về chất lượng VTNN và người tiêu dùng về ATTP được nâng lên; công tác giám sát ATTP các vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực bằng hình thức lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng, ATTP tại các cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và cơ sở SXKD thực phẩm,… góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm. Tuy nhiên, sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết; xây dựng và nhân rộng chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn còn rất ít; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tham gia sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP, GlobalGAP...), sản xuất bảo đảm ATTP và liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản thực phẩm đã được ban hành nhưng chưa thu hút được nhiều người dân và doanh nghiệp tham gia.

Vì vậy, kế hoạch trọng tâm cho công tác 6 tháng cuối năm là xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; tăng cường nguồn lực.

                                                                                   NN (NN)

Tin khác
1 2 3 4 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 32
  • Hôm nay: 200
  • Trong tuần: 12,733
  • Tất cả: 794,830