Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐU, ngày 10/6/2021 thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về công tác xây dựng Đảng.

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch là quán triệt để cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ nắm đầy đủ nội dung, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ trong tâm, nhằm tạo đột phá về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác phòng, chống và khắc phục có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và tạo nguồn kết nạp Đảng.

Để thực hiện mục đích, yêu cầu trên, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đề ra các nhiệm vụ giải pháp như sau: Một là, Nâng cao ý thức trách nhiệm, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả công việc của đơn vị. Hai là, Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng chi bộ trực thuộc và cá nhân cán bộ, đảng viên. Ba là, Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; quan tâm công tác bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Đảng ủy cũng giao trách nhiệm cho các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm theo quy định./.

 

                                                                          LQL (ĐU.VP)

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 12,829
  • Tất cả: 794,926