Lượt xem: 1133

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh

Tại Báo cáo số 37/BC-VP ngày 18/5/2022, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (viết tắt là THTK, CLP) trong 6 tháng đầu năm 2022 (từ 01/01/2022 ước tính đến 30/5/2022) như sau:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về THTK, CLP bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với nhiệm vụ của từng bộ phận trực thuộc nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về THTK, CLP. Qua đó, từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng ngân sách.

2. Công tác tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát về THTK, CLP:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, định kỳ sơ kết rút kinh nghiệm. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân thực hiện việc kiểm tra, giám sát và thanh tra về thực hiện tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách.

Thực hiện đúng quy định về chế độ kế toán, thống kê; quản lý thu chi tài chính, sử dụng tài sản công chặt chẽ, các hóa đơn, chứng từ thanh quyết toán đúng quy định. Đầu năm có công khai dự toán và có công khai bản xét duyệt quyết toán theo quy định; hàng tháng có công khai mua sắm, các khoản chi tiếp khách, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại và các khoản chi thường xuyên khác trong cơ quan cho cán bộ, công chức biết, giám sát.

3. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực:

THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. Căn cứ các quy định nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành và triển khai thực hiện nghiêm túc trong đơn vị Quy chế chi tiêu nội bộ.

THTK, CLP trong lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước: Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản đúng theo định mức, tiêu chuẩn của từng loại tài sản, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, tiết kiệm.

THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc trong cơ quan:

Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định; thực hiện tốt việc tiết kiệm trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước như: tiết kiệm các khoản chi phí điện nước, sử dụng văn phòng phẩm, sách báo, tạp chí, tiếp khách, xăng dầu,… Trong 6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh tiết kiệm được 1.375 triệu đồng (bao gồm các đơn vị trực thuộc).

THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc: đất đai, trụ sở làm việc được quản lý, sử dụng đúng mục đích.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã giảm tối đa các khoảng chi phí không cần thiết. Các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa (Đội xe ô tô công) được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, hạn chế hư hỏng, tiết kiệm chi phí sửa chữa.

4. Đánh giá chung:

- Quan tâm chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nội bộ đơn vị.

- Việc quản lý và sử dụng tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước trong các hoạt động chi thường xuyên của đơn vị chặt chẽ, đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên rà soát, cắt giảm những khoản chi không cần thiết để bổ sung cho hoạt động chuyên môn và tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của đơn vị; việc thu, chi tài chính được công khai đầy đủ, rõ ràng, minh bạch theo quy định. Từ đó, tăng cường sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị.

K.N

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 294
  • Trong tuần: 14,438
  • Tất cả: 1,435,185