Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường

Tiếp nhận, xử lý, trình thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể. Cụ thể như sau:

Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Trình ban hành, phê duyệt các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc lĩnh vực nuôi trồng - khai thác thủy sản; trồng trọt – bo vệ thực vật; chăn nuôi - thý y; lâm - diêm nghiệp; khuyến nông, khuyến ngư; thủy lợi; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nông thôn mới; ngành nghề - phát triển nông thôn; kinh tế hợp tác - hợp tác xã; khoa học - công nghệ và công nghệ cao chế biến; an toàn vệ sinh thực phm thuộc lĩnh vực nông nghiệp; tái cơ cu nông nghiệp và phòng, chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi.

Theo dõi, thẩm định, trình phê duyệt các dự án vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thuộc lĩnh vực phụ trách.

Lĩnh vực đất đai: Trình ban hành, phê duyệt các chủ trương, chính sách quy hoạch kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực đất đai; phê duyệt quy hoạch - kế hoạch sử dụng; quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; phê duyệt đơn giá để xác định giá đất cho thuê, làm nghĩa vụ thuế đối với với doanh nghiệp thuê đất đấu giá tài sản gắn liền với đất; giá đất cụ thể để tính tiền thu hồi đất và giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền của UBND tỉnh; chủ trương miễn, giảm tiền sử dụng đất cho thân nhân liệt sĩ (ngoài tỉnh).

Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, biển, đảo: Trình ban hành, phê duyệt các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và các lĩnh vực có liên quan đến biển, đảo (thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản; hành nghề khoan nước dưới đất; lĩnh vực tài nguyên biển...).

Lĩnh vực môi trường: Trình ban hành, phê duyệt: các quy hoạch, kế hoạch thuộc lĩnh vực môi trường (phê duyệt ĐTM, đề án chi tiết bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh).

Lĩnh vực phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: Theo dõi, xây dựng và phê duyệt kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và thực hiện nhiệm vụ phòng, chng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành và địa phương trong thực hiện văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp - tài nguyên và môi trường.

Xử lý các vấn đề có liên quan đến Hội Thủy sản làm vườn, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã.

Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 339
  • Trong tuần: 12,872
  • Tất cả: 794,969