image banner
Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1031

 


1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Quyển:

- Phụ trách chung, lãnh đạo và điều hành hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh;
- Trực tiếp phụ trách ngành, lĩnh vực: Công tác cán bộ; công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; thi đua - khen thưởng; phát thanh và truyền hình; lao động - thương binh và xã hội; văn hóa, thể thao và du lịch; tài nguyên và môi trường; khai thác khoáng sản; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Theo dõi hoạt động kiểm toán chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. 
- Thẩm định tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh để báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh; kiểm tra lần cuối các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; chương trình công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.
- Giữ mối liên hệ công tác với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường; Phòng Khoa giáo – Văn xã; Trung tâm Tin học - Công báo; Bộ phận Hành chính. 
- Theo dõi các Hội thuộc khối phụ trách.
- Theo dõi nắm tình hình các huyện: Trà Cú, Cầu Kè và Tiểu Cần.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

2. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phan Thị Bé Năm:

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách ngành, lĩnh vực: Tài chính, quản lý ngân sách nhà nước, theo dõi tình hình phân bổ, giải ngân vốn sự nghiệp; tài sản công; quyết toán dự án hoàn thành; hoạt động kiểm toán ngân sách nhà nước (trừ kiểm toán chuyên ngành); giao quyền tự chủ cho các đơn vị; theo dõi việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công thành công ty cổ phần; các quỹ ngoài ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ngân hàng, tín dụng chính sách; doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước; giáo dục và đào tạo; y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động của các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp thuộc tỉnh.
- Thẩm định tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh để báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh; kiểm tra lần cuối các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Thực hiện các nhiệm vụ của chủ tài khoản do chủ tài khoản ủy quyền; lập, phân bổ dự toán, quyết toán hàng năm cho các đơn vị trực thuộc; theo dõi công tác quản trị nội bộ; tình hình thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo kinh phí hoạt động, công tác hậu cần phục vụ cho hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Kinh tế; Bộ phận Kế toán, Quản trị; Nhà khách Tỉnh ủy - UBND tỉnh; Trung tâm Hội nghị - Nhà khách Trà Vinh; hoạt động của Tổ điều hành xe công.
- Theo dõi các Hội thuộc khối phụ trách.
- Theo dõi nắm tình hình thành phố Trà Vinh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

3. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tô Ngọc Bình:

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Trực tiếp theo dõi, phụ trách ngành, lĩnh vực: Quy hoạch, đầu tư công, theo dõi tình hình phân bổ, giải nhân vốn đầu tư công; giao thông vận tải; khu công nghiệp, khu kinh tế; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đầu tư; thương mại, dịch vụ; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân; khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại; xúc tiến du lịch; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); theo dõi hoạt động của hai dự án SME và SCAT Trà Vinh; tổng hợp chung, ngành và địa phương; nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế hợp tác, hợp tác xã; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo dõi hoạt động kiểm toán chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. 
- Thẩm định tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh để báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh; kiểm tra lần cuối các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn bị các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; bố trí lịch tổ chức các phiên họp Thành viên UBND tỉnh và bố trí lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Phòng Tổng hợp - Ngoại vụ; Phòng Công nghiệp - Xây dựng.
- Theo dõi các Hội thuộc khối phụ trách.
- Theo dõi nắm tình hình các huyện: Cầu Ngang, Càng Long và Châu Thành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

4. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trường Giang:

Giúp Chánh Văn phòng UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Trực tiếp phụ trách ngành, lĩnh vực: Nội chính; công tác quốc phòng - an ninh; tổ chức bộ máy, biên chế nhà nước; phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác dân vận chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân – Nội chính. Theo dõi hoạt động kiểm toán chuyên ngành thuộc lĩnh vực phụ trách. 
- Thẩm định tờ trình, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh để báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh; kiểm tra lần cuối các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình xây dựng Nghị quyết năm của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo dõi việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Tiếp công dân – Nội chính; Trung tâm Phục vụ hành chính công.
- Theo dõi các Hội thuộc khối phụ trách.
- Theo dõi nắm tình hình huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng UBND tỉnh giao.

 

 

Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 73
  • Trong tuần: 603
  • Tất cả: 1882826