Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính - Quản trị

Lĩnh vực Hành chính:

Thực hiện chức năng quản lý thống nhất việc phát hành văn bản của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý công tác văn thư, lưu trữ; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau:

-   Thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác văn thư - lưu trữ.

-   Tổ chức tiếp nhận và phát hành văn bản đi, đến và quản lý con dấu theo quy định.

-   Tổ chức thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hiện hành ca UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh theo quy định của Nhà nước.

-   Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh thống nhất quản lý công tác hành chính, kiểm tra và chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.

-   Tổ chức thực hiện công tác tiếp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các bộ phận thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

-   Tham mưu Chánh Văn phòng trong công tác t chức bộ máy, biên chế; quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; thực hiện các chế độ, chính sách (tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm; nâng bậc lương,...) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh theo phân cp.

-   Theo dõi, tham mưu lĩnh vực quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của Văn phòng UBND tỉnh.

-   Thực hiện ký số, theo dõi, tham mưu việc gửi, nhận văn bản điện tử tại Văn phòng UBND tỉnh.

-   Theo dõi việc thực hiện công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản; xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

-   Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi việc thực hiện quy chế, nội quy, quy định của cơ quan; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức.

-   Tổng hợp Lịch trực các ngày nghỉ lễ, Tết của Văn phòng.

-   Tổng hợp tình hình và xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Văn phòng.

 Lĩnh vực Quản trị:

Thực hiện việc xây dựng dự toán kinh phí hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh hàng năm; chịu trách nhiệm kiểm tra việc quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách; qun lỷ, sử dụng có hiệu quả tài sản Nhà nước giao theo quy định của pháp luật; theo dõi quy chế chi tiêu nội bộ; tổ chức công tác quản trị, đảm bảo điu kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; quản lý đội xe của Văn phòng UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

-   Quản lý công tác tài vụ, tài sản của cơ quan theo đúng chế độ, chính sách; bảo đảm điều kiện phương tiện, vật chất cho hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

-   Thực hiện việc quản lý, hạch toán các khoản thu, chi tài chính theo quy định của Nhà nước; theo dõi, tham mưu thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ; mua sm, trang bị, sửa chữa các loại tài sản, phương tiện phục vụ hoạt động của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo đúng chế độ tài chính quy định.

-   Theo dõi, xây dựng báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng báo cáo công khai tài chính theo định kỳ.

-   Tổ chức phục vụ tốt các hội nghị, cuộc họp, các buổi đón tiếp khách của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

-   Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị ca cơ quan; đảm bảo vệ sinh khu vực cơ quan; chăm sóc cây xanh, hoa kiểng, giữ gìn cảnh quan, môi trường cơ quan xanh, sạch đẹp.

-   Quản lý tài sản công của cơ quan đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đáp ứng kịp thời những yêu cầu đột xuất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Tin khác


Thống kê truy cập
  • Đang online: 39
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 12,890
  • Tất cả: 794,987