Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 21/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính – Một trong những nhiệm vụ

trọng tâm cần thực hiện hiệu quả công tác PCTN

  (Ảnh: Bộ phận Một cửa Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Trà Vinh)

- Mục đích của Kế hoạch:

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm chủ động phòng ngừa không để tham nhũng phát sinh trong đơn vị.

+ Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan trong công tác phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trình độ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- Yêu cầu của Kế hoạch:

+ Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt sâu sắc Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, cụ thể hóa hóa thành nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh để tổ chức thực hiện.

+ Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng; khuyến khích sự chủ động, tích cực của từng cán bộ, công chức, viên chức trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng.

+ Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, đề xuất giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tạo thuận lợi cho việc phát hiện tham nhũng ở tất cả các lĩnh vực; đấu tranh chống các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý; thường xuyên kiểm tra để sớm phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời.

+ Tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác và người đấu tranh chống tham nhũng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân phát hiện, tố cáo, tố giác những hành vi tham nhũng và có những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

- Tổ chức thực hiện:

+ Các phòng, Ban, Trung tâm, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh căn cứ Kế hoạch này triển khai, thực hiện trong đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Phòng Hành chính – Quản trị tổng hợp báo cáo Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

+ Phòng Hành chính – Quản trị thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

                                                                      HL - Nguồn Kế hoạch số 14/KH-VP


Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 12,766
  • Tất cả: 794,863