Lượt xem: 338

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Nhằm đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn cấp huyện, góp phần nâng cao chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đảm bảo tỷ lệ mà Chính phủ giao. Ngày 15/11/2022, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3067/VP-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Kiện toàn Bộ phận Một cửa, thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu, Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chuẩn hóa, tích hợp, đồng bộ dữ liệu TTHC, đầy đủ, chính xác, thường xuyên, liên tục giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. Chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để được hỗ trợ kiểm thử, tích hợp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh, đảm bảo tỷ lệ đạt 70% dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị quyết 01/NQ-CP. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022 theo đúng lộ trình quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Niêm yết, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo đúng quy định; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi hách dịch, nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra TTHC không đúng quy định hoặc để chậm, trễ hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC. Đảm bảo tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC đúng thời gian quy định./.

 NT(THNV)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1156
  • Trong tuần: 11,851
  • Tất cả: 1,256,755