Ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 2022

Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác cải cách hành chính; Tăng cường hơn nửa trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao kết quả đánh giá các chỉ số: PAR Index, PAPI, SIPAS, PCI, ICT Index, Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2022, thúc đẩy mạnh mẽ việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính trong nội bộ của từng cơ quan, đơn vị; nâng cao Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số trong năm 2022. Đó là mục tiêu chính của kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh và Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh năm 2022 vừa được ban hành ngày 27/7/2022.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ CCHC một cách hiệu quả.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm từng sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số ICT Index và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh đảm bảo tham mưu tốt cho UBND tỉnh triển khai, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh theo định hướng chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Tại Kế hoạch cũng xác định cụ thể 19 nhiệm vụ cụ thể của 7 lĩnh vực cải cách hành chính và 22 nhiệm vụ của 5 lĩnh vực Chuyển đổi số, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động CCHC năm 2022.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan phụ trách công tác CCHC và các chỉ số có liên quan về CCHC, gồm: PAR INDEX, PAPI, SIPAS, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC năm 2022 và Kế hoạch.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan phụ trách về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh năm 2022.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan phụ trách về nâng cao chỉ số ICT Index và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh, có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các sở, ngành có liên quan tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số của tỉnh theo định hướng chuyển đổi số quốc gia.

Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022 của cơ quan, đơn vị mình; Chủ trì, phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC thuộc phạm vi quản lý; Chủ động đề xuất với Trưởng ban Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ trọng tâm CCHC thuộc phạm vi quản lý cần có sự phối hợp, đôn đốc từ Ban Chỉ đạo; tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm, đề xuất sáng kiến cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh/.

                                                Kim Luyến - Nguồn Kế hoạch số 60/KH-BCĐ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 45
  • Hôm nay: 1624
  • Trong tuần: 20,817
  • Tất cả: 684,659