Trà Vinh tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày 19/12/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5760/UBND-NC chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết số 623/NQ- UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ảnh: Nơi Tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Trà Vinh

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các văn bản pháp luật quy định về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, địa phương để đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Trường hợp phát hiện những vấn đề còn bất cập thì kịp thời sửa đổi, bổ sung, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, sửa đổi bổ sung kịp thời, phục vụ cho tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu đảm bảo đầy đủ đúng theo quy định của pháp luật, linh hoạt trong phương thức tổ chức tiếp công dân định kỳ nhằm phát huy tối đa hiệu quả tiếp công dân gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp tiếp công dân định kỳ đầy đủ theo quy định kể từ năm 2023.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực quản lý về đất đai, môi trường; về quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và quản lý, vận hành chung cư và các vấn đề mới phát sinh có dư luận và được Nhân dân quan tâm, nhằm hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu nại, tố cáo.

 Định hướng rõ, đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành kết luận giải quyết tố cáo và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ có vi phạm được phát hiện qua công tác giải quyết tố cáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, nhất là sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính với cơ quan tư pháp; triển khai rộng việc thực hiện mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại Ban tiếp công dân của các địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp, tham gia vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự. Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự công cộng.

Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng;  rà soát các quy định của pháp luật chưa rõ ràng, cụ thể làm phát sinh nhiều đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng ... đồng thời  đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, giải quyết các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

                                                                              Kim Luyến (NC)


Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 837
  • Trong tuần: 11,408
  • Tất cả: 1,118,294